Manuscript with arrow icon Book and magnifying glass icon Cross-check icon Process checklist icon Reputation ribbon icon Graduation cap icon Question speech bubble icon Headset call icon Mobile phone call icon Login arrow icon B+ Paper Icon Becoming B+ Paper Icon Checkmark Paper Icon Feedback Speech Bubble Icon Feedback Double Speech Bubble Icon Similarity Check Icon Professional Development Icon Admin Training Icon Instructor Training Icon Student Training Icon Integrations Icon System Status Icon System Requirements Icon Menu Icon Checkmark Icon Download Icon Rubric Icon Prompt Icon QuickMark Set Icon Lesson Plan Icon Success Story Icon Infographic Icon White Paper Icon White Paper Icon Press Release Icon News Story Icon Event Icon Webcast Icon Video Icon Envelope Icon Plaque Icon Lightbulb Icon Insights Lightbulb Icon Training Icon Search Icon Turnitin Logo (Text and Icon) Icon Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon Google Plus Icon Lightbulb Icon Binoculars Icon Drama Masks Icon Magnifying Glass Icon Signal Check Indicator Bars Red Flag Icon Analysis and Organization Icon
Đề nghị Báo giá

Giải pháp tổng thể cho học tập đích thực

Ngăn chặn đạo văn

Xác định nội dung sao chép bằng giải pháp ngăn chặn đạo văn hiệu quả nhất thế giới. Quản lý hành vi sai trái tiềm ẩn trong học thuật bằng cách đánh dấu những nội dung giống với nội dung trên Internet, bài giấy của sinh viên và trường học trong bộ sưu tập lớn nhất thế giới .

Điều tra nguồn tác giả

Bảo vệ danh tiếng trường học của bạn bằng các công cụ điều tra nguồn tác giả hiện đại nhất.Bảo vệ văn hóa tính liêm chính trong học thuật một cách tự tin, từ hành vi ăn cắp mã máy tính cho đến gian lận hợp đồng.

Đưa ra phản hồi

Giúp học sinh có tư duy phản biện và nắm quyền sở hữu tác phẩm của mình. Các tính năng chấm điểm và phản hồi dễ sử dụng hỗ trợ cho việc can thiệp hướng dẫn cũng như tiết kiệm thời gian cả trong và ngoài lớp học.

Nâng cao kỹ năng học thuật

Chuẩn bị cho học sinh thành công ở hệ K-12 và các bậc giáo dục cao hơn. Đặt nền tảng cho các thực tiễn về lối tư duy gốc, kỹ năng viết đích thực và tính liêm chính trong học thuật suốt cuộc đời.