Biểu mẫu hỗ trợ  • Các bước chính xác mà bạn đã thực hiện khiến bạn gặp phải vấn đề hoặc lỗi đó.
  • Tên đầy đủ và địa chỉ email của người dùng gặp phải vấn đề hoặc lỗi đó.
  • Đối với quản trị viên sử dụng tính năng tích hợp, hãy đảm bảo bạn đã lưu trữ URL kiểm tra và thông tin đăng nhập trong trang cấu hình LMS của Turnitin. Bạn cũng có thể đưa thông tin này vào trường bên dưới.

  • Browser Type
  • Operating System
  • Language
  • Account ID
  • VLE Version