Chính sách Sử dụng

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

TRANG NÀY VÀ NHỮNG DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐƯỢC CUNG CẤP DƯỚI SỰ CHI PHỐI CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY. VUI LÒNG ĐỌC KỸ NHỮNG THÔNG TIN DƯỚI ĐÂY. VIỆC BẠN TIẾP TỤC SỬ DỤNG TRANG NÀY SẼ CHỨNG TỎ BẠN ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN QUY ĐỊNH DƯỚI ĐÂY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY, HÃY NHANH CHÓNG THOÁT KHỎI TRANG NÀY.

Những Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng ( "Điều khoản và Điều kiện") này chi phối việc bạn sử dụng trang mạng Turnitin.com do Turnitin, LLC cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng toàn bộ các dịch vụ, nội dung, dữ liệu, hình ảnh, thông tin và các tài liệu khác được đăng tải trên Trang hoặc sẵn có trên Trang này (gọi chung là "Trang"). Những Điều khoản và Điều kiện này là phần bổ sung cho bất kỳ thỏa thuận nào khác mà bạn có thể đã có với Turnitin, LLC., bao gồm bất cứ thỏa thuận nào chi phối việc bạn hay tổ chức của bạn sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của Turnitin (chẳng hạn, Thỏa thuận Đăng ký Turnitin). Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa các Điều khoản và Điều kiện này với bất cứ thỏa thuận riêng biệt nào, những thỏa thuận riêng biệt đó sẽ chi phối. Những mục nhất định của Trang và việc sử dụng dữ liệu, nội dung hoặc dịch vụ sẵn có thông qua Trang có thể chịu sự chi phối của các điều khoản và điều kiện bổ sung được cung cấp liên quan tới những mục đó hoặc việc sử dụng dữ liệu, nội dung hoặc dịch vụ đó.

Qua đây, Turnitin cung cấp cho bạn một giấy phép không độc quyền để sử dụng Trang chỉ cho cá nhân bạn sử dụng và cho mục đích phi thương mại. Một điều kiện để bạn sử dụng Trang này là bạn phải đảm bảo với Turnitin là sẽ không sử dụng Trang cho bất cứ mục đích nào phi pháp hoặc bị các Điều Khoản và Điều Kiện này nghiêm cấm. Bạn không được đảo ngược kỹ thuật, tháo gỡ, phân tách hoặc dịch ngược bất cứ phần mềm hoặc công nghệ nào thuộc Trang hoặc được cung cấp thông qua Trang, trừ khi được điều luật áp dụng cho phép. Nếu bạn vi phạm bất cứ điều nào trong các Điều khoản và Điều kiện này, quyền sử dụng Trang này của bạn sẽ tự động chấm dứt.

Không được phân phối, thay đổi, mô phỏng, hoặc sử dụng, toàn bộ hoặc một phần nội dung của Trang mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Turnitin, ngoại trừ việc bạn có thể tải về nội dung từ Trang vào bất cứ một máy tính nào, miễn là bạn giữ nguyên toàn bộ bản quyền, thương hiệu và các thông báo quyền sở hữu khác. Ngoại trừ những mục được quy định trong các Điều khoản và Điều kiện này, nghiêm cấm mọi hoạt động sử dụng các tài liệu này trên các trang mạng khác hoặc môi trường máy tính được nối mạng nào khác cho bất cứ mục đích gì.

Các bản sao của các Điều khoản và Điều kiện; Các Cập nhật: Bạn có thể in một bản của Các Điều khoản và Điều kiện này bằng cách sử dụng nút hoặc tính năng in trong trình duyệt của bạn. Bạn nên giữ lại một bản sao để tham khảo sau này. Tuy nhiên, bạn nên biết là chúng tôi có thể chỉnh sửa các Điều khoản và Điều kiện này bất cứ lúc nào, và bằng việc tiếp tục sử dụng Trang này, bạn đồng ý với những chỉnh sửa tương lai. Trách nhiệm của bạn là truy cập định kỳ đường dẫn liên kết "Các Điều khoản và Điều kiện" trên Trang để rà soát bản cập nhật mới nhất. Bạn có thể sử dụng trình duyệt của mình để in các bản sao của bất cứ Điều khoản và Điều kiện cập nhật nào.

Quyền Sở hữu

Trang này do Turnitin, LLC (trong văn bản này được gọi là "Turnitin," "chúng tôi", hoặc "của chúng tôi") sở hữu và vận hành. Tất cả các dịch vụ, nội dung, dữ liệu, thông tin và các tài liệu khác trên Trang hoặc có thể được truy cập trực tiếp từ Trang đều thuộc sở hữu của Turnitin, các công ty con, các thành viên liên kết, các chủ giấy phép và/hoặc các đại lý của Turnitin. Trang này được luật thương hiệu và luật bản quyền Hoa Kỳ và quốc tế bảo vệ. Tất cả các quyền không được những Điều khoản và Điều kiện này hoặc bất cứ thỏa thuận nào khác với Turnitin cho phép cụ thể đều được Turnitin và/hoặc đại lý và chủ giấy phép của mình bảo lưu. Bất cứ sao chép nào mà bạn thực hiện đối với các tài liệu hoặc nội dung khác được cung cấp thông qua Trang phải chứa cùng một bản quyền và các thông báo quyền sở hữu khác đi kèm theo tài liệu hoặc nội dung đó.

Nếu bạn là học sinh nộp bài để bình duyệt liên quan tới lớp học mà bạn đang tham gia, thì có thể chúng tôi chỉ sử dụng nội dung bài viết của bạn với mục đích thực hiện các dịch vụ của chúng tôi cho nhà cung cấp dịch vụ giáo dục của bạn và để sử dụng sau này như một phần cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Không Lập khung

Bạn không nên lập khung hoặc dùng bất cứ kỹ thuật lập khung nào để sử dụng, bao quanh hoặc chứa đựng bất cứ phần nào trên Trang mà không có sự chấp thuận bằng văn bản rõ ràng của Turnitin.

Các Vấn đề về Quyền Tài phán

Trang này do Turnitin kiểm soát và điều hành từ các văn phòng của mình trong phạm vi Bang California, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Turnitin không đưa ra bất cứ tuyên bố nào về việc các tài liệu trên Trang là chính xác hay sẵn có để sử dụng ở các khu vực khác. Những ai tự chọn truy cập vào Trang từ các khu vực khác phải chịu trách nhiệm về việc tuân thủ các luật quốc gia và địa phương nếu có áp dụng và trong phạm vi áp dụng của các luật đó. Bất cứ phần mềm nào từ Trang này cũng chịu thêm sự chi phối của luật kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ và có thể là cả luật nhập khẩu ở khu vực của bạn. Không được tải về hoặc xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu bất kỳ phần mềm nào từ Trang này cho bất cứ ai hoặc bất cứ thực thể nào trong danh sách Công dân bị Chỉ định Trừng phạt Đặc biệt của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ hoặc Danh sách các công ty hay cá nhân không được phép xuất nhập khẩu của Bộ Thương Mại Hoa Kỳ hoặc bị luật kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ nghiêm cấm. Bằng cách tải về hoặc sử dụng Phần Mềm từ Trang này theo bất cứ cách nào, bạn cho thấy và đảm bảo rằng bạn không nằm trong bất cứ danh sách nào nêu trên, hoặc cư trú tại, chịu sự kiểm soát của, hoặc là một kiều bào hoặc là công dân của bất kỳ quốc gia nào trong số đó. Bất cứ việc sử dụng nào đối với phần mềm được tải về của Chính phủ Hoa Kỳ, bao gồm nhưng không giới hạn với bất cứ Tổ chức Giáo dục nào thuộc quyền tài phán của Chính phủ Hoa Kỳ hoặc thuộc quyền tài phán của Bang tương ứng, đều chịu sự chi phối của "các quyền hạn chế" theo định nghĩa của thuật ngữ này trong FAR 52.227-19(c)(2) hoặc DFAR 252.227.7013(c)(1) (nếu được sử dụng trong một cơ quan liên quan đến quốc phòng).

Thương hiệu

Turnitin, LLC và các tên khác của những sản phẩm và/hoặc dịch vụ của Turnitin trên Trang là các thương hiệu và các nhãn hiệu dịch vụ của Turnitin. Không được sử dụng các thương hiệu và nhãn hiệu dịch vụ của Turnitin liên quan tới bất cứ sản phẩm hoặc dịch vụ nào không phải của Turnitin, theo bất cứ cách nào có khả năng gây ra sự nhầm lẫn cho khách hàng, hoặc theo bất cứ cách nào làm ô danh hoặc mất uy tín của Turnitin. Tất cả các thương hiệu, các nhãn hiệu dịch vụ và các logo khác được sử dụng trên Trang này là các thương hiệu, các nhãn hiệu dịch vụ hoặc logo của các chủ sở hữu tương ứng. Turnitin không xác nhận gì đối với nhãn hiệu của các bên khác có thể xuất hiện trên Trang. Bạn không có quyền sử dụng bất cứ nhãn hiệu nào của Turnitin hoặc bất cứ thực thể nào khác bằng việc sử dụng Trang này.

Giấy phép của bạn cho Chúng tôi

Trừ khi được nêu khác trong Trang này, bao gồm Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi hoặc liên quan tới một trong số những dịch vụ của chúng tôi, bất cứ thông tin liên lạc hoặc tài liệu thuộc bất kỳ loại nào mà bạn gửi email, đăng tải hoặc chuyển giao thông qua Trang (ngoại trừ những thông tin nhận diện cá nhân của học sinh và bất cứ bài làm nào được nộp lên Trang), bao gồm các câu hỏi, nhận xét, các gợi ý, các dữ liệu và thông tin khác ("Các Thông tin Liên lạc" của bạn) sẽ được xem là phi bảo mật và phi sở hữu. Bạn cấp cho Turnitin một giấy phép không thể thu hồi, trên quy mô toàn cầu, kéo dài vĩnh viễn, không thu phí bản quyền cũng như không độc quyền để mô phỏng, chuyển giao, hiển thị, tiết lộ hoặc sử dụng các Thông tin Liên lạc của bạn trên Trang hoặc nơi nào đó khác cho những mục đích kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi tự do sử dụng bất cứ ý kiến, ý tưởng, kỹ thuật, bí quyết nào trong Thông tin Liên lạc của bạn cho bất cứ mục đích nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, việc phát triển và sử dụng các sản phẩm và dịch vụ dựa trên các Thông tin Liên lạc này.

Thông tin Liên lạc của bạn: Turnitin có thể, nhưng không bắt buộc, giám sát hoặc rà soát bất cứ mục nào của Trang mà ở đó có các Thông tin Liên lạc của người dùng, bao gồm, nhưng không giới hạn, các phòng chat, các bảng thông báo và diễn đàn người dùng khác. Tuy nhiên, Turnitin sẽ không có trách nhiệm pháp lý liên quan tới nội dung của bất cứ Thông tin Liên lạc nào như vậy, cho dù chúng có nảy sinh theo luật bản quyền, sự phỉ báng, quyền riêng tư, sự tục tĩu hoặc những điều khác hay không. Turnitin có quyền tùy ý xóa các Thông tin Liên lạc bao gồm bất kỳ tài liệu nào được cho là lăng mạ, phỉ báng, tục tĩu hoặc những tài liệu không thích hợp khác.

Chính sách Sử dụng Phù hợp

Bạn không được chuyển giao bất cứ tài liệu nào trên Trang hoặc thông qua Trang mà (a) hạn chế sự trải nghiệm Trang của người dùng khác, (b) phi pháp, có tính đe dọa, lừa dối, bôi nhọ, phỉ báng, khiêu dâm, tục tĩu hoặc xúc phạm, ( c) cấu thành hoặc khuyến khích hành vi hình sự, làm tăng trách nhiệm pháp lý dân sự, hoặc vi phạm bất cứ điều luật nào, (d) vi phạm các quyền của bên thứ ba bao gồm, nhưng không giới hạn, quyền sáng chế, bản quyền, thương hiệu, quyền riêng tư hoặc bất cứ quyền sở hữu nào khác, (e) chứa vi rút hoặc yếu tố độc hại khác, hoặc (f) có các biểu thị sai hoặc lệch lạc về nguồn gốc hoặc các tuyên bố thực tế. Turnitin bảo lưu quyền tiết lộ bất cứ thông tin nào cần thiết ở mọi thời điểm nhằm tuân thủ theo luật pháp, quy định, yêu cầu của chính phủ, lệnh của tòa án, trát đòi hầu tòa hoặc các thủ tục pháp lý khác, hoặc quyền chỉnh sửa hay xóa bất cứ thông tin nào, toàn bộ hoặc một phần, những điều mà theo quan điểm của Turnitin là đáng chê trách, có tính chất phá hoại đối với Trang hoặc vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này. Turnitin bảo lưu quyền ngưng truy cập của bạn vào Trang ngay lập tức khi có bất cứ vi phạm nào đối với điều khoản này.

Chính sách Quyền Riêng tư

Việc sử dụng thông tin nhận diện cá nhân học sinh được quy định trong Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi (Các Điều khoản và Điều kiện sẽ áp dụng và chi phối bất cứ tranh chấp hoặc yêu cầu bồi thường nào liên quan tới Chính sách Quyền Riêng tư này.

Siêu liên kết ngoài từ Trang

Trang này có chứa các siêu liên kết tới các trang mạng của bên thứ ba. Các siêu liên kết ngoài tới hoặc từ Trang đều không có xác nhận hoặc gợi ý của Turnitin về bất cứ bên thứ ba nào hoặc bất cứ trang mạng, sản phẩm, tài nguyên hoặc thông tin nào khác của họ. Siêu liên kết ngoài tới một trang không có nghĩa là Turnitin liên kết hoặc bảo trợ cho trang mạng của bên thứ ba. Turnitin không chịu trách nhiệm về bất cứ phần mềm, dữ liệu hoặc thông tin khác sẵn có từ trang mạng của bên thứ ba. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện sử dụng đối với các trang của bên thứ ba. Bạn công nhận là Turnitin sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về bất cứ thiệt hại hoặc mất mát nào xuất phát từ việc truy cập, sử dụng hoặc phụ thuộc vào trang mạng, phần mềm, dữ liệu và các thông tin khác của bên thứ ba.

Tính Chính xác và Toàn vẹn Thông tin

Mặc dù Turnitin nỗ lực đảm bảo tính toàn vẹn và chính xác của Trang, công ty không đảm bảo bất cứ điều gì liên quan tới tính xác thực và chính xác của Trang. Có thể Trang có các lỗi đánh máy, các lỗi không chính xác hoặc các lỗi khác; và các bổ sung, xóa cũng như các thay đổi trái phép có thể được thực hiện đối với Trang bởi bên thứ ba. Trong trường hợp có lỗi sai, vui lòng thông báo cho Turnitin để lỗi đó có thể được chỉnh sửa. Thông tin thuộc Trang có thể được thay đổi hoặc cập nhật mà không thông báo trước.

TRANG VÀ TẤT CẢ CÁC THÔNG TIN VÀ CÁC DỊCH VỤ SẴN CÓ THÔNG QUA TRANG ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG," VỚI TẤT CẢ CÁC LỖI, VÀ "TÙY SẴN CÓ". Turnitin KHÔNG ĐẢM BẢO LÀ TRANG SẼ ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU CỦA BẠN, HOẶC BẤT CỨ KẾT QUẢ HOẶC SO SÁNH NÀO DO TRANG TẠO RA SẼ LÀ HOÀN THIỆN HOẶC CHÍNH XÁC. Turnitin KHÔNG ĐẢM BẢO LÀ VIỆC TRUY CẬP VÀO TRANG SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, HOẶC CÁC THIẾU SÓT TRÊN TRANG SẼ ĐƯỢC CHỈNH SỬA. Ở MỨC ĐỘ CAO NHẤT ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP, Turnitin KHƯỚC TỪ TẤT CẢ CÁC TUYÊN BỐ HOẶC ĐẢM BẢO, THỂ HIỆN CỤ THỂ HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG HẠN CHẾ, VIỆC KHÔNG VI PHẠM, TUÂN THỦ BẤT CỨ TUYÊN BỐ HOẶC MIÊU TẢ, KHẢ NĂNG TIÊU THỤ, CHẤT LƯỢNG CỦA THÔNG TIN, SỰ TẬN HƯỞNG YÊN ỔN VÀ SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ.

Giới hạn Trách nhiệm Pháp lý

Turnitin HAY CÁC NHÀ CẤP PHÉP HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA MÌNH ĐỀU SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ THEO BẤT KỲ CĂN CỨ NÀO VỀ CÁC THIỆT HẠI (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG HẠN CHẾ NHỮNG THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, THIỆT HẠI DO MỘT BÊN GÂY RA, NHỮNG THIỆT HẠI ĐIỂN HÌNH HOẶC NHỮNG THIỆT HẠI XUẤT PHÁT TỪ LỢI NHUẬN BỊ MẤT, CÁC DỮ LIỆU BỊ MẤT HOẶC GIÁN ĐOẠN KINH DOANH) BẮT NGUỒN TỪ VIỆC SỬ DỤNG TRANG CỦA BẠN VÀ THÔNG TIN TẠI ĐÓ, CHO DÙ XẢY RA BẰNG CÁCH NÀO, NGAY CẢ KHI Turnitin HOẶC ĐẠI DIỆN CỦA MÌNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG CÓ THỂ XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ. GIỚI HẠN NÀY KHÔNG ÁP DỤNG Ở MỨC ĐỘ PHÁP LUẬT NGHIÊM CẤM.

BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC DUY NHẤT CỦA BẠN KHI KHÔNG THẤY HÀI LÒNG VỚI TRANG, CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN TRANG, VÀ/HOẶC CÁC TRANG MẠNG ĐƯỢC GẮN SIÊU LIÊN KẾT LÀ DỪNG SỬ DỤNG TRANG VÀ/HOẶC CÁC DỊCH VỤ ĐÓ. LUẬT PHÁP CỦA CÁC BANG NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN VỀ CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý. NẾU NHỮNG ĐIỀU LUẬT NÀY ÁP DỤNG VỚI BẠN, MỘT SỐ HOẶC TẤT CẢ CÁC KHƯỚC TỪ, NGOẠI LỆ , HOẶC GIỚI HẠN KỂ TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN VÀ BẠN CÓ THỂ CÓ THÊM CÁC QUYỀN BỔ SUNG.

Bồi thường:

Bạn đồng ý bồi thường và tránh cho Turnitin khỏi bất cứ yêu cầu bồi thường nào (kể cả các chi phí cho luật sư) xuất phát từ (a) việc bạn sử dụng Trang, (b) việc vi phạm bất cứ quyền nào của bên thứ ba, hoặc (c) việc vi phạm bất cứ Điều khoản và Điều kiện nào trong đây. Bạn đồng ý hợp tác khi được yêu cầu hợp lý trong việc bào chữa bất cứ yêu cầu bồi thường nào. Với chi phí tự chịu, Turnitin bảo lưu quyền đảm đương việc bào chữa và kiểm soát độc quyền đối với bất cứ vấn đề nào có thể dẫn tới phải bồi thường theo phần này và, trong bất cứ trường hợp nào, bạn đồng ý không giải quyết những vấn đề đó mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Turnitin.

Thủ tục Yêu cầu Bồi thường do Vi phạm Bản quyền

Tuân thủ theo Đạo luật Bản quyền Kỹ thuật số Thiên Niên Kỷ (17 U.S.C. 512), Turnitin, LLC đã được đăng ký với Văn Phòng Bản Quyền Hoa Kỳ với tư cách là Nhà cung cấp Dịch vụ. Bất cứ thông báo nào về vi phạm bản quyền phải được gửi cho Đại lý Bản quyền của chúng tôi:

Bobby Wilson
Chief Financial Officer
Turnitin
1111 Broadway, 3rd Floor
Oakland, CA 94607
Telephone: 510-764-7600
E-mail

Turnitin tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của những người khác, và chúng tôi yêu cầu người dùng của chúng tôi cũng phải tôn trọng như vậy. Nếu bạn tin là sản phẩm của mình đã bị sao chép theo cách cấu thành hành vi vi phạm bản quyền, vui lòng cung cấp cho Đại lý Bản quyền của Turnitin những thông tin sau:

  1. Chữ ký thực hoặc điện tử của người được ủy quyền thực hiện thay mặt cho người sở hữu quyền lợi bản quyền;
  2. Bản mô tả sản phẩm đã được đăng ký bản quyền mà bạn cho là đã bị vi phạm;
  3. Bản mô tả vị trí ở trên Trang của tài liệu mà bạn cho là đang bị vi phạm;
  4. Địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn;
  5. Tuyên bố của bạn về việc bạn hoàn toàn tin rằng việc sử dụng đang bị tranh chấp là không được cho phép bởi chủ sở hữu bản quyền, cơ quan của chủ sở hữu, hoặc bởi luật pháp; ;
  6. Tuyên bố của bạn, được đưa ra dựa trên hình phạt về tội khai man, rằng thông tin trên trong Thông báo của bạn là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy thác để thực hiện thay mặt chủ sở hữu bản quyền.

Khái quát

Ngoại trừ những gì được cung cấp dưới đây, những Điều khoản và Điều kiện này tạo nên toàn bộ thỏa thuận giữa Turnitin và bạn về vấn đề được đề cập ở đây. Các bên thống nhất là bất cứ hoặc tất cả các tranh chấp, yêu cầu bồi thường hoặc các tranh cãi xuất phát từ hoặc liên quan tới các Điều khoản và Điều kiện này mà không giải quyết được bằng thỏa thuận chung sẽ được gửi tới trọng tài phân xử cuối cùng và ràng buộc trước JAMS (Cơ quan hòa giải và trọng tài pháp lý), hoặc đơn vị kế nhiệm của mình, tuân theo Đạo luật Phân xử Trọng tài Hoa Kỳ, 9 U.S.C. Mục 1 và tiếp theo..Việc phân xử trọng tài sẽ diễn ra tại Hạt Alameda, California, trừ khi các bên có thống nhất khác bằng văn bản. Nội trong mười bốn (14) ngày sau đó, trọng tài sẽ đi đến quyết định cuối cùng, quyết định này sẽ được quy thành văn bản, có chữ ký của trọng tài và gửi qua đường bưu điện tới mỗi bên và cố vấn pháp luật của họ. Tất cả các phán quyết của trọng tài sẽ là cuối cùng, ràng buộc và mang tính quyết định đối với các bên và sẽ trở thành phương pháp duy nhất để giải quyết các tranh chấp hoặc các vấn đề chịu sự phân xử trọng tài tuân theo Đạo luật Phân xử Trọng tài Hoa Kỳ này, 9 U.S.C. Mục 1 và tiếp theo.. Việc phân xử trọng tài sẽ diễn ra tại Hạt Alameda, California, trừ khi các bên có thống nhất khác bằng văn bản. Nội trong mười bốn (14) ngày sau đó, trọng tài sẽ đi đến quyết định cuối cùng, quyết định này sẽ được quy thành văn bản, có chữ ký của trọng tài và được gửi qua đường bưu điện tới mỗi bên và cố vấn luật pháp của họ. Tất cả các phán quyết của trọng tài sẽ là cuối cùng, ràng buộc và có tính chất quyết định đối với các bên và sẽ trở thành phương pháp duy nhất để giải quyết các tranh chấp hoặc các vấn đề chịu sự phân xử trọng tài tuân theo Thỏa Thuận này; tuy nhiên, miễn là không có gì cấm các bên tìm đến biện pháp khẩn cấp tạm thời và/hoặc các biện pháp bồi thường theo luật công bằng tại một tòa án đủ thẩm quyền. Trọng tài hoặc một tòa án đủ thẩm quyền có thể ban hành một trát thi hành để thực hiện theo phán quyết của trọng tài. Phán quyết có thể được thực hiện dựa trên một quyết định phù hợp với luật áp dụng tại bất cứ tòa án nào có đủ thẩm quyền giải quyết việc này.