Zásady použití

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ:

TYTO STRÁNKY A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY JSOU POSKYTNUTY POUZE ZA PŘEDPOKLADU SPLNĚNÍ PODMÍNEK. ČTĚTE PROSÍM PEČLIVĚ NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE. POKRAČUJÍCÍM POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO STRÁNEK VYJÁDŘÍTE SVŮJ SOUHLAS S TÍM, ŽE BUDETE VÁZÁNI USTANOVENÍMI A PODMÍNKAMI UVEDENÝMI NÍŽE. POKUD NESOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI, OKAMŽITĚ TUTO STRÁNKU OPUSŤTE.

Tyto Podmínky použití (dále jen "Podmínky") upravují vaše používání webových stránek Turnitin.com poskytovaných společností Turnitin, LLC, včetně a bez omezení použití všech služeb, obsahu, dat, obrázků, informací a dalších materiálů umístěných na nebo dostupných prostřednictvím těchto stránek (společně dále jen "Stránky"). Tyto podmínky jsou doplňkem k jakékoliv jiné smlouvě, kterou můžete mít uzavřenu se společností Turnitin, LLC., včetně jakékoli dohody, která řídí vaše používání produktů nebo služeb Turnitin (například dohoda registrace Turnitin) vámi nebo vaší organizací. V případě rozporu mezi těmito podmínkami a jinými samostatnými dohodami, budou platit samostatné dohody. Některé části webových stránek a využívání dat, obsahu nebo služeb, které jsou k dispozici na stránkách, mohou podléhat dodatečným podmínkám stanoveným v souvislosti s těmito oblastmi nebo použitím dat, obsahu či služeb.

Turnitin vám tímto uděluje nevýhradní licenci k používání těchto stránek výhradně pro vaše osobní, nekomerční použití. Používáním těchto stránek se zaručujete společnosti Turnitin, že nebudete používat tyto stránky k žádnému účelu, který je nezákonný nebo zakázaný těmito podmínkami. Nesmíte provádět zpětnou analýzu, rozebírat, zpětně převádět nebo dekompilovat jakýkoli software nebo technologii, která je základem stránek nebo poskytovaná prostřednictvím těchto stránek, s výjimkou rozsahu povoleného rozhodným právem. Jestliže porušíte kteroukoliv z těchto Podmínek, bude vaše oprávnění k použití těchto stránek automaticky ukončeno.

Obsah těchto stránek nesmí být šířen, modifikován, reprodukován nebo použit, zcela či částečně, bez předchozího písemného souhlasu společnosti Turnitin, kromě toho, že si můžete stáhnout obsah ze stránek do jakéhokoli jednoho počítače za předpokladu, že ponecháte nedotčená všechna autorská práva, ochranné známky a další vlastnická práva. S výjimkou případů uvedených v těchto Podmínkách je jakékoliv použití těchto materiálů na jiných webových stránkách či v jiném síťovém počítačovém prostředí pro jakýkoliv účel zakázáno.

Kopie těchto Podmínek; Aktualizace: Můžete vytisknout kopii těchto Podmínek pomocí tlačítka tisku nebo funkce ve svém prohlížeči. Doporučujeme zachovat kopii pro budoucí potřebu. Měli byste si být však vědomi, že můžeme tyto podmínky kdykoliv revidovat a že vaším dalším používáním těchto stránek souhlasíte s budoucími revizemi. Je vaší povinností pravidelně navštěvovat odkaz "Smluvní podmínky" na stránkách, abyste si prohlédli nejaktuálnější verzi Podmínek. Můžete použít váš prohlížeč pro tisk kopií všech aktualizovaných Podmínek.

Vlastnictví

Stránky jsou vlastněny a provozovány společností Turnitin, LLC (dále v tomto textu jen "Turnitin", "my", "nás" nebo "naše"). Všechny služby, obsah, data, informace a jiné materiály na těchto stránkách nebo přístupné přímo na nich jsou majetkem společnosti Turnitin, jejích dceřiných společností, poboček, poskytovatelů licencí a/nebo dodavatelů. Stránky jsou chráněny zákony USA a mezinárodními autorskými právy a zákony. Všechna práva, která nejsou výslovně udělena v těchto Podmínkách nebo jakékoli jiné dohodě se společností Turnitin, jsou vyhrazena společností Turnitin a/nebo jejích dodavatelů a poskytovatelů licencí. Veškeré kopie materiálu nebo jiného obsahu, které vytvoříte, poskytované prostřednictvím těchto stránek, musí obsahovat stejná autorská práva a další informace o vlastnictví, které se objevují společně s materiálem nebo obsahem.

S ohledem na to, že jste studentem, který odevzdává práci k posudku v souvislosti s vámi zapsaným kurzem, pak můžeme použít obsah vaší práce pouze pro účely provádění našich služeb pro vašeho poskytovatele vzdělávání a pro další použití v rámci naší databáze.

Žádné rámování

Nesmíte rámovat nebo využívat techniky rámování k použití, obklopení nebo ohrazení jakékoli části těchto stránek bez výslovného písemného souhlasu společnosti Turnitin.

Otázky pravomoci

Tyto stránky jsou kontrolovány a provozovány společností Turnitin z jejích kanceláří ve státě Kalifornie ve Spojených státech amerických. Turnitin nezaručuje, že materiály na těchto stránkách jsou vhodné nebo dostupné pro použití v jiných lokalitách. Ti, kteří se rozhodnou navštívit tyto stránky z jiných lokalit, tak činí z vlastní iniciativy a jsou zodpovědní za dodržování místních nebo vnitrostátních právních předpisů, pokud a do té míry, jak jsou místní nebo vnitrostátní právní předpisy použitelné. Veškerý software z těchto stránek dále podléhá kontrolám vývozu Spojených států a případně dovozním zákonům vaší země. Žádný software z těchto stránek není možné stáhnout ani jinak exportovat nebo opakovaně exportovat jakékoliv osobě nebo subjektu na seznamu Zvláště označených příslušníků národů amerického Ministerstva financí nebo v tabulce Zamítnutých objednávek amerického Ministerstva obchodu nebo subjektům jinak zakázaným zákony pro kontrolu vývozu Spojených států. Stažením nebo jiným použitím softwaru z těchto stránek jakýmkoliv způsobem prohlašujete a zaručujete, že nejste na žádném takovémto seznamu, nebo že se nenacházíte v nebo pod kontrolou takového státu, či nejste státním příslušníkem nebo rezidentem jakéhokoli takového státu. Jakékoliv použití staženého softwaru vládou Spojených států, včetně, ale bez omezení na všechny vzdělávací instituce v rámci pravomoci nebo pod pravomocí odpovídajících států, se vztahuje na "omezená práva", jak je tento termín definován v dokumentu FAR 52.227-19 (c) (2) nebo v DFAR 252.227.7013 (c) (1) (je-li použit v agentuře pro obranné účely).

Ochranné známky

Turnitin, LLC a ostatní názvy produktů a / nebo služeb Turnitin obsažených na těchto stránkách jsou ochranné známky a obchodní značky Turnitin. Ochranné známky a servisní značky Turnitin nesmí být použity v souvislosti s jakýmkoli výrobkem nebo službou, které nenáleží společnosti Turnitin, jakýmkoli způsobem, který může vést k záměně mezi zákazníky, nebo jakýmkoli způsobem, který znevažuje nebo diskredituje Turnitin. Všechny ostatní ochranné známky, servisní značky a loga používaná na těchto stránkách jsou ochranné známky, servisní značky nebo loga příslušných vlastníků. Turnitin si nečiní žádné nároky na známky jiných vlastníků, které se na těchto stránkách mohou objevit. Na základě používání těchto stránek nezískáváte žádné právo používat jakékoli známky Turnitin nebo jakéhokoli jiného subjektu.

Vaše licence vůči nám

Pokud není uvedeno jinak na těchto stránkách, včetně našich zásad ochrany soukromí nebo v souvislosti s jednou z našich služeb, jakákoliv komunikace nebo materiál jakéhokoliv druhu, který jste zaslali formou e-mailu, příspěvku nebo přenosu prostřednictvím těchto stránek (s výjimkou osobně identifikovatelných údajů studentů a případné práce odevzdané v rámci stránek), včetně dotazů, připomínek, návrhů a dalších dat a informací (vaše "Komunikace"), budou považovány za důvěrné a zákonem chráněné. Udělujete společnosti Turnitin nevýhradní, bezplatnou, trvalou, celosvětovou, neodvolatelnou licenci pro reprodukci, přenos, zobrazení, zveřejnění a jiná použití komunikace na těchto stránkách nebo jinde pro naše obchodní účely. Můžeme svobodně používat jakékoliv nápady, koncepty, techniky, know-how obsažené ve vaší komunikaci pro jakýkoliv účel, včetně, ale bez omezení na rozvoj a využití produktů a služeb založených na komunikaci.

Vaše komunikace: společnost Turnitin může, ale není povinna, monitorovat nebo kontrolovat kterékoliv části těchto stránek, kde může být k dispozici uživatelská komunikace, včetně, ale bez omezení na diskuzní místnosti, nástěnky a další uživatelská fóra. Turnitin však nebude mít žádnou odpovědnost v souvislosti s obsahem jakýchkoli takovýchto komunikací, zda vzniklé na základě zákona o autorských právech, pomluvy, soukromí, obscénnosti nebo jiných případů. Turnitin si vyhrazuje právo odstranit, dle svého uvážení, komunikace, které obsahují jakýkoliv materiál, který považuje za urážlivý, hanlivý, obscénní nebo jinak nevhodný.

Zásady přijatelného užívání

Nesmíte přenášet jakýkoli materiál na nebo prostřednictvím těchto stránek, který (a) omezuje libovolného jiného uživatele při užívání stránek, (b) je nezákonný, výhružný, urážlivý, hanlivý, pomlouvačný, pornografický, rouhavý či jinak urážlivý, (c) představuje nebo podporuje spáchání trestného činu, umožňuje vznik občanskoprávní odpovědnosti nebo jinak porušuje jakýkoli zákon, (d) porušuje nebo přesahuje práva jakékoliv třetí strany, včetně, bez omezení na patenty, autorská práva, ochranné známky, soukromí nebo jiná vlastnická práva, (e), obsahuje virus nebo jiné škodlivé komponenty nebo který (f) obsahuje nesprávné nebo zavádějící údaje o původu nebo prohlášení o tom. Společnost Turnitin si vyhrazuje právo kdykoli zveřejnit jakoukoli informaci potřebnou ke splnění jakéhokoli zákona, nařízení, vládního požadavku, soudního příkazu, předvolání nebo jiného soudního procesu, nebo upravit či odstranit jakékoli informace, v celku nebo z části, které dle vlastního uvážení společnosti Turnitin jsou problematické, rušivé pro stránky nebo v rozporu s těmito podmínkami. Turnitin si vyhrazuje právo okamžitě pozastavit váš přístup ke stránkám v případě porušení tohoto ustanovení.

Zásady ochrany osobních údajů

Použití osobně identifikovatelných informací studentů je uvedeno v našich Zásadách ochrany osobních údajů Tyto podmínky se vztahují na a řídí veškeré spory nebo stížnosti týkající se ochrany osobních údajů.

Externí odkazy ze stránek

Stránky obsahují hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran. Externí odkazy na nebo ze stránek nepředstavují žádnou podporu nebo doporučení ze strany společnosti Turnitin jakékoli třetí strany nebo její webové stránky, produktů, zdrojů nebo jiných informací. Externí hypertextový odkaz na stránku neznamená, že Turnitin je spojen s nebo sponzoruje webovou stránku třetí strany. Turnitin není odpovědný za jakýkoli software, data nebo jiné informace, které jsou k dispozici z kterékoli webové stránky třetí strany. Jste výhradně zodpovědní za dodržování všech podmínek používání na stránkách třetích stran. Berete na vědomí, že Turnitin nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody nebo ztráty v důsledku vašeho přístupu, použití nebo spoléhání se na jakoukoliv stránku třetí strany, software, data nebo jiné informace.

Přesnost a integrita informací

Ačkoli Turnitin se pokusí zajistit integritu a správnost těchto stránek, neposkytuje žádné záruky, co se týče správnosti a přesnosti těchto stránek. Je možné, že stránky mohou obsahovat typografické chyby, nepřesnosti nebo jiné chyby, a že mohla být na stránce provedena neoprávněná přidání, odstranění či změny třetí stranou. V případě, že dojde k nepřesnosti, informujte o tom prosím Turnitin, aby mohla být chyba opravena. Informace obsažené na těchto stránkách mohou být změněny nebo aktualizovány bez upozornění.

Žádná záruka

STRÁNKY A VEŠKERÉ INFORMACE A SLUŽBY DOSTUPNÉ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH JSOU POSKYTOVÁNY "TAK, JAK JSOU", "SE VŠEMI CHYBAMI" A "JAK JSOU K DISPOZICI". Turnitin NEZARUČUJE, ŽE TYTO STRÁNKY SPLNÍ VAŠE POŽADAVKY, NEBO ŽE JAKÉKOLI VÝSLEDKY ČI POROVNÁNÍ GENEROVANÉ TĚMITO STRÁNKAMI BUDOU ÚPLNÉ A PŘESNÉ. Turnitin NEZARUČUJE, ŽE PŘÍSTUP K TĚMTO STRÁNKÁM BUDE PROBÍHAT BEZ PŘERUŠENÍ A BEZ CHYB, NEBO ŽE VADY NA TĚCHTO STRÁNKÁCH BUDOU OPRAVENY. V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM SPOLEČNOST Turnitin ODMÍTÁ VEŠKERÁ ZPODOBNĚNÍ A ZÁRUKY, VYJÁDŘENÉ NEBO ODVOZENÉ, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA NEPORUŠENÍ, SHODU S JAKÝMKOLI ZPODOBNĚNÍM NEBO POPISEM, PRODEJNOST, KVALITU INFORMACÍ, NERUŠENÉ UŽÍVÁNÍ A VHODNOST PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.

Omezení odpovědnosti

ANI SPOLEČNOST Turnitin, ANI JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCÍ ČI DODAVATELÉ, NEBUDOU ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ZA ŠKODY JAKÉHOKOLIV DRUHU (VČETNĚ BEZ OMEZENÍ NA PŘÍMÉ, VEDLEJŠÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNÍ ŠKODY NEBO ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZTRÁTY ZISKU Z PODNIKÁNÍ, ZTRÁTY DAT NEBO PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ) VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK A INFORMACÍ ZDE OBSAŽENÝCH, I KDYŽ Turnitin NEBO JEJÍ ZÁSTUPCE BYLI NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNI. TOTO OMEZENÍ SE NEVZTAHUJE NA ROZSAH, V JAKÉM JE ZÁKONEM ZAKÁZÁNO.

VAŠE JEDINÁ NÁPRAVA ZA NESPOKOJENOST S TĚMITO STRÁNKAMI, SE SLUŽBAMI SOUVISEJÍCÍMI SE STRÁNKAMI A/NEBO S HYPERTEXTOVÝMI ODKAZY WEBOVÝCH STRÁNEK JE UKONČIT POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK A/NEBO TĚCHTO SLUŽEB. NĚKTERÉ STÁTNÍ ZÁKONY NEUMOŽŇUJÍ OMEZENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK. POKUD SE VÁS TYTO ZÁKONY TÝKAJÍ, NĚKTERÁ NEBO VŠECHNA VÝŠE UVEDENÁ ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI, VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ SE VÁS NEMUSEJÍ TÝKAT A MŮŽETE MÍT DALŠÍ PRÁVA.

Odškodnění:

Souhlasíte s tím, že odškodníte a budete bránit Turnitin od nároků (včetně advokátských poplatků a nákladů), které vyplývají z (a) užívání těchto stránek, (b) porušení jakéhokoli práva třetí strany, nebo (c) porušením některých z těchto Podmínek. Souhlasíte spolupracovat, jak je požadováno v obraně jakýchkoli nároků. Turnitin si vyhrazuje právo na vlastní náklady převzít výhradní obhajobu a kontrolu jakékoliv záležitosti, která je jinak náhradou škody podle tohoto oddílu a, v každém případě souhlasíte, že nebudete řešit jakékoli takové záležitosti bez předchozího písemného souhlasu Turnitin.

Postup při uplatnění nároku za porušení autorských práv

V souladu se zákonem Digital Millennium Copyright (17 U.S.C. 512), Turnitin, LLC je registrována jako poskytovatel služeb u Úřadu pro autorská práva Spojených států. Jakékoliv oznámení o porušení autorských práv musí být zasláno našemu agentovi pro autorská práva:

Finanční ředitel
Turnitin
1111 Broadway, 3 patro
Oakland, Kalifornie 94607
Telefon: 510-764-7600
E-mail

Turnitin respektuje duševní vlastnictví ostatních a žádá své uživatele, aby učinili totéž. Pokud si myslíte, že vaše práce byla zkopírována způsobem, který představuje porušení autorských práv, poskytněte prosím agentovi pro autorská práva společnosti Turnitin následující informace:

  1. Elektronický nebo fyzický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka autorských práv zájmu;
  2. Popis díla chráněného autorským právem, které bylo podle vašeho názoru porušeno;
  3. Popis, kde se na stránkách nachází materiál, který je podle vás porušen;
  4. Vaše adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa;
  5. Vaše prohlášení, že máte dobrý důvod se domnívat, že sporné používání není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem;
  6. Vaše prohlášení, učiněné pod trestem křivé přísahy, že výše uvedené informace ve vašem oznámení jsou přesné a že jste vlastníkem autorský práv nebo osobou oprávněnou jednat jménem vlastníka autorských práv.

Všeobecně

S výjimkou, jak je uvedeno níže, tyto podmínky tvoří úplnou dohodu mezi společností Turnitin a vámi vztahující se na předmět této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, nároky nebo kontroverze vyplývající z nebo v souvislosti s těmito podmínkami, které nejsou vyřešeny vzájemnou dohodou, musí být předloženy ke konečnému a závaznému rozhodčímu řízení před Soudní rozhodčí a mediační službou (JAMS - Judicial Arbitration and Mediation Services), nebo jejím nástupcem, podle Arbitrážního zákona Spojených států, 9 U.S.C., Sekce 1 a násl. Arbitráž se bude konat v kraji Alameda, ve státu Kalifornie, pokud se strany jinak písemně nedohodnou. Ve lhůtě čtrnácti (14) dnů poté musí arbitrážní rozhodčí dospět ke konečnému rozhodnutí, které musí být sepsáno, podepsáno arbitrážním rozhodčím a zasláno každé ze smluvních stran a jejím právním zástupcům. Všechna rozhodnutí arbitrážního rozhodčí budou konečná, závazná a rozhodující pro všechny strany a tvoří jediný způsob řešení sporů nebo otázek k rozhodčímu řízení podle Arbitrážního zákona Spojených států, 9 U.S.C., Sekce 1 a násl. Arbitráž se bude konat v kraji Alameda, ve státu Kalifornie, pokud se strany jinak písemně nedohodnou. Ve lhůtě čtrnácti (14) dnů poté musí arbitrážní rozhodčí dospět ke konečnému rozhodnutí, které musí být sepsáno, podepsáno arbitrážním rozhodčím a zasláno každé ze smluvních stran a jejím právním zástupcům. Všechna rozhodnutí arbitrážního rozhodčí budou konečná, závazná a rozhodující pro všechny strany a tvoří jediný způsob řešení sporů nebo otázek k rozhodčímu řízení na základě této dohody; avšak za předpokladu, že nic nezamezuje stranám v hledání předběžného opatření a / nebo jiné spravedlivé nápravy u soudu v příslušné jurisdikci. Arbitrážní rozhodčí nebo soud příslušné jurisdikce může vydat exekuční příkaz vykonat rozsudek arbitrážního rozhodčí. Rozsudek může být na základě takového rozhodnutí v souladu s platnými právními předpisy u jakéhokoli soudu, který má pravomoc zmíněného rozhodnutí.